Ұлттық банкінің атқарымдары мен өкілеттіктері

Ұлттық банкінің атқарымдары мен өкілеттіктері
Функции и полномочия Национального банка

Ұлттық банк қандҰлттық банкінің міндеттері

Какие функции выполняет Национальный банк?

Ұлттық банк:

Национальный банк:

- республикадағы мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізеді;

- проводит государственную денежно-кредитную политику в республике;

- айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен бағалы қағаздар шығарады;

- эмитирует ценные бумаги путем регулирования объема массы в обращении;

- Үкіметтің мемлекеттік борышына қызмет көрсетуге қатысады, Ұлттық банкінің мемлекеттік борышына қызмет көрсетеді;

- участвует в обслуживании государственного долга правительства, обслуживает государственный долг Национального банка;

- мыналарға:

- выдает разрешение:

- банкілердің ашылуына, олардың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуына және таратылуына;

- на открытие банков и их добровольную реорганизацию и ликвидацию;

- Қазақстан аумағында банкілердің, ал республика аумағынан тыс жерлерде резидент-банкілердің филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуына (олардың қосылуына);

- на открытие филиалов (их слияние) и представительств банков на территории Казахстана, а для банков-резидентов – вне территории республики;

- жеке және заңды тұлғалардың банкіге ірі қатысушы және банк холдингі мәртебесін алуына;

- на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга;

- банкілердің бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асырушы ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуына;

- на участие банков в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

- бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін банкілерге лицензиялар беруіне рұқсат береді;

- на выдачу банкам лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензия береді;

- выдает лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;

- банкілердің бағалы қағаздар эмиссияларының аңдатпаларын мемлекеттік тіркеуге дейін міндетті сараптаудан өткізеді, оларға енгізілетін өзгерістерді келіседі;

- проводит обязательную экспертизу проспектов эмиссий ценных бумаг банков до их государственной регистрации, согласование изменений к ним;

- банкілердің бағалы қағаздарды шығару және орналастыру қорытындылары туралы есеп, құрылтай құжаттары бойынша тұжырым береді;

- дает заключение по отчету об итогах выпуска и размещения ценных бумаг банками, учредительным документам;

- банкінің құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізуге, оларды қайта тіркеуге, банкінің басшы қызметтерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді;

- дает согласие на внесение изменений в учредительные документы банка, их перерегистрацию, назначение (избирание) руководящих работников банка;

- банкілердің қызметін, ерікті не мәжбүрлі түрде таратылатын банкілердің тарату комиссияларының қызметін бақылайды және қадағалайды;

- осуществляет контроль и надзор за деятельностью банков, за деятельностью ликвидационных комиссий, добровольно и принудительно ликвидируемых банков;

- банкілерге пруденциялық нормативтерді, банк капиталының белгілі бір күнгі мөлшерін белгілейді;

- устанавливает банкам пруденциальные нормативы, размер капитала банка на определенную дату;

- республикадағы несиелер бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін реттейді;

- осуществляет регулирование ставок вознаграждения (интереса) по кредитам в республике;

- республикада төлемдерді төлеу және ақша аудару тәртібін, жүйесі мен нысанын айқындайды;

- определяет порядок, систему и форму осуществления платежей и переводов денег в республике;

- банкілердің арасында теңге түріндегі ақшаның уақтылы және үздіксіз аударылуын қамтамасыз ететін төлем жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастырады;

- организует функционирование платежной системы, обеспечивающей своевременное и бесперебойное проведение переводов денег между банками в тенге;

- республикадағы валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асырады;

- осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в республике;

- банк қызметі, есебі, төлем төлеу, ақша аудару, заңнамалық құжаттарда белгіленген өкілеттіктер шегінде валюталық операцияларды жүзеге асыру мәселелері бойынша барлық банкілер мен олардың қызметін пайдаланушылар үшін орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады;

- издает обязательные для исполнения всеми банками и их клиентами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, учета, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций в пределах полномочий, определенных законодательными актами;

- нормативтік-құқықтық актілердің сақталуын қадағалайды;

- осуществляет надзор за соблюдением нормативно-правовых актов;

- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісе отырып, банкілердің бухгалтерлік есебінің стандарттарын белгілейді;

- по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан устанавливает стандарты бухгалтерского учета банков;

- нақты банкноттар мен мәнеттерді есептеу, сақтау, тасымалдау және инкассолау ережелерін белгілейді;

- устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации наличных банкнот и монет;

- нақты банкноттар мен мәнеттерді тасымалдауға, сақтауға және инкассолауға қатысады;

- участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации наличных банкнот и монет;

- банкноттар мен мәнеттердің сақтық қорын құрады;

- создает резервные фонды банкнот и монет;

- республика банкілерінің жиынтық теңгерімін және өзінің теңгерімін жасап, тұрақты түрде жариялайды;

- составляет и регулярно публикует сводный баланс банков республики и собственный баланс;

- елдің есептік төлем теңгері-мін қалыптастырады;

- формирует отчетный платежный баланс страны;

- төлем теңгерімі көрсеткіштерінің қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамды бағалануын әзірлеуге қатысады;

- участвует в разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок показателей платежного баланса;

- мемлекеттік кепілдіктері жоқ беймемлекеттік сыртқы қарыздар бойынша шарттарды тіркеп, мониторингін жүзеге асырады;

- осуществляет регистрацию и мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий;

- елдің жалпы сыртқы борышының бағасын қалыптастырады;

- формирует оценку валового внешнего долга страны;

- республикадағы банк жүйесі үшін кадрлар даярлауға қатысады;

- участвует в осуществлении подготовки кадров для системы банков в республике;

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бірыңғай қазынашылық шотына қызмет көрсетеді;

- обслуживает единый казначейский счет Министерства финансов Республики Казахстан;

- Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес вексельдерді қайта есептейді.

- осуществляет переучет векселей в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»